1794. Verder werken aan de toekomst van Schiphol en de regio

Initiatiefnemers Schiphol Group en LVNL willen een aanpassing van het milieustelsel om een ander gebruik van de luchthaven Schiphol te kunnen realiseren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-04-2007 Datum kennisgeving
18-04-2007 Ter inzage legging van de informatie
25-06-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies over het MER voor de korte termijn
14-08-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-09-2007 Kennisgeving MER
10-09-2007 Ter inzage legging MER
22-11-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Persbericht toetsing
Toetsingsadvies
Toetsingsadvies hinderbeperkende maatregelen korte termijn
21-08-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-09-2009 Kennisgeving MER
02-09-2009 Ter inzage legging MER
06-11-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de korte termijn (tot 2010) wordt een –tijdelijke- aanpassing van het milieustelsel gevraagd aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Voor de aanpassing van het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB) is een milieueffectrapport (MER) voor de korte termijn opgesteld.

Het MER voor de korte termijn geeft voldoende informatie om het LVB aan te kunnen passen. Voor het MER voor de langere termijn zijn er verbeterslagen te maken:

  • alternatieven moeten op dezelfde uitgangspunten worden gebaseerd, zodat ze goed vergelijkbaar zijn;
  • er moet een meest milieuvriendelijk alternatief worden onderzocht , dat realistisch is en de milieubelasting maximaal terugdringt;
  • de onzekerheden in de berekeneningsmethoden voor de geluidsbelasting moeten worden ingeperkt;
  • luchtkwaliteit en externe veiligheid moeten beter in beeld worden gebracht.

Voor de middellange termijn (tot 2018-2020) zou een separaat MER worden opgesteld, en het LVB opnieuw worden vastgesteld. In 2008 is geconstateerd dat aanpasing van het LVB voor 2012 niet nodig is, in verband met de langzamere groei van het aantal vliegtuigbewegingen dan eerder werd verondersteld. De m.e.r.-procedure is daarmee voorlopig stopgezet. Eind 2009/begin 2010 zal nut en noodzaak van een een LVB-wijziging opnieuw worden bezien.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
dr. Gijs-Jan van Blokland
Sip Koopmans
ir. Kees van Luijk
prof.dr. Henk Meurs
dr. Joost Wesseling
dr. ir. Tjeert ten Wolde

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Schiphol Group
Luchtverkeersleiding Nederland

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.1 tot 1-4-2011: Luchtvaartterrein met landingsbaan >= 1800m: aanleg, inrichting of gebruik

Bijgewerkt op: 10 jul 2018