1798. Kolen/biomassacentrale Electrabel in de Eemshaven

Electrabel heeft het voornemen op het terrein van de Eemscentrale in deEemshaven een nieuwe kolen/biomassacentrale te bouwen met een vermogen van 600 – 800 MWe en een rendement van 46%.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-08-2006 Datum kennisgeving
10-08-2006 Ter inzage legging van de informatie
10-10-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De centrale is geschikt voor het verstoken van een flexibel brandstofpakket bestaande uit kolen en schone biomassa. Het percentage biomassa zal variëren tussen 0% en 60 %. Voor dit voornemen heeft Electrabel een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer (Wm), waarvoor de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen bevoegd gezag is. Daarnaast is een vergunning van het ministerie van Verkeer en Waterstaat nodig op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo).

De Commissie vraagt in de hoofdpunten van haar advies de volgende punten in het MER uit te werken:

  • een onderbouwd, kwantitatief inzicht in de emissies naar de lucht van fijn stof (PM 10 en PM 2,5), SO2, NOx, zware metalen (Hg, Cd), PAK’s en dioxines. Presenteer zowel de jaarvrachten als de piekemissies. Beschrijf de emissies onder normale en bijzondere bedrijfsomstandigheden. Berekenen de mogelijke immissieconcentraties van de verschillende geëmitteerde stoffen;
  • een kwantitatieve analyse van de CO2-emissie reductie (zowel de reductie van fossiele CO2–uitstoot bij de inzet van biomassa als de reductie van de totale CO2–uitstoot door toepassing van rendementsverhogende en/of emissiereducerende technieken en afvangst), zodat een beeld ontstaat hoe doelmatig de installatie is voor het klimaatbeleid;
  • de mogelijke negatieve gevolgen (afzonderlijk en in samenhang met andere initiatieven) voor de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied Waddenzee, alsmede de Duitse Waddenzee.

Voor de overdracht van informatie in het MER aan besluitvormers, insprekers en anderen is een goede samenvatting essentieel. De samenvatting moet zelfstandig leesbaar zijn voor een brede doelgroep en dient een goede afspiegeling te zijn van de inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Huub Stassen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Electrabel Nederland N.V.

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018