1800. Oprichting vleesvarkenshouderij en mestbe- en verwerkingsinstallatie Klevar BV te Sevenum

Dhr. P. Haenen is van plan een vleesvarkenbedrijf op te richten voor 15.744 vleesvarkens. Dit nieuwe bedrijf zal gebouwd worden op een nieuwe locatie in het landbouwontwikkelingsgebied aan de Kleefsedijk ongenummerd te Sevenum. Zijn huidige vleeskuikenbedrijf aan het Hoogbroek 24-26 te Sevenum zal hij beëindigen. Mogelijk zal hij ook zijn vleesvarkenbedrijf aan ’t Rooth 69a te Maasbree beëindigen. Met deze plannen wil de initiatiefnemer de ontwikkelingsmogelijkheden van zijn bedrijf verbeteren en zich ervan verzekeren dat zijn bedrijf zal voldoen aan toekomstige eisen op het gebied van milieu, dierenwelzijn en hygiëne.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-08-2006 Datum kennisgeving
17-08-2006 Ter inzage legging van de informatie
11-10-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-04-2008 Kennisgeving MER
23-04-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
05-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-11-2008 Kennisgeving MER
20-11-2008 Ter inzage legging MER
03-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In dit richtlijnadvies benoemt de Commissie de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • de toekomstige emissie van ammoniak van het bedrijf en de depositie van ammoniak op de nabijgelegen voor verzuring gevoelige gebieden;
  • een kwantitatieve omschrijving van de individuele en cumulatieve bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • een beschrijving van de verandering in stofemissie en van de maatregelen die mogelijk zijn om de stofemissies te reduceren;
  • een beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief;
  • een beschrijving van de wijze en omvang van de mestopslag en de wijze van mestafzet, met aandacht voor de mestvergistingsinstallatie;
  • een beschrijving van de consequenties van het voornemen op de waterkwantiteit en –kwaliteit, gezien de geplande ligging in een prioritair verdrogingsgebied en nabij een natte natuurparel;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming.

De initiatiefnemer heeft het MER op 17 november 2008 aangevuld. Deze aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken. Zij is van oordeel dat in het aangepaste MER en de aanvulling daarop alle essentiële informatie aanwezig is voor de besluitvorming over de Wm-vergunning.

Het MER met de aanvulling geeft informatie over de belangrijkste milieuparameters voor dit initiatief: geur, ammoniak en fijn stof. Voor deze en andere milieuaspecten zijn de effecten van de referentiesituatie, het voorkeursalternatief en het meest milieuvriendelijk alternatief in kaart gebracht en is een vergelijking gepresenteerd. Daarmee is in het MER en de aanvulling goede en bruikbare informatie beschikbaar om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over de Wm-vergunning. Nog ontbrekende informatie over de gevolgen voor de Natura 2000-gebieden kan geleverd worden bij de beoordeling van het voornemen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Klevar BV

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 15 nov 2018