1824. Uitbreiding vleesvarkenshouderij VOF Hartemink-Koordes te Rekken

De VOF Hartemink-Koordes is voornemens zijn vleesvarkensbedrijf aan de Zuidrekkenseweg 14 te Rekken uit te breiden tot 6.304 dierplaatsen. Die uitbreiding wordt gerealiseerd door de bouw van twee nieuwe stallen. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-10-2006 Datum kennisgeving
11-10-2006 Ter inzage legging van de informatie
12-12-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-12-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-12-2007 Kennisgeving MER
18-12-2007 Ter inzage legging MER
22-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen twee essentiële tekortkomingen. Met een aanvulling op het MER is de Commissie van oordeel dat in het MER alle essentiële informatie aanwezig is.

Uit het MER en de aanvulling blijkt onder meer dat:

  • de ammoniakemissie afneemt, maar desondanks de ammoniak-depositie op het kwetsbare gebied ‘De Breken’ toeneemt;
  • de geuremissie toeneemt, maar dat de geurbelasting op de nabijgelegen geurgevoelige objecten afneemt;
    de fijn stofconcentraties afnemen en voldoen aan de vigerende regelgeving.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VOF Hartemink-Koordes

Bevoegd gezag
Gemeente Berkelland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018