1833. Regionaal Mobiliteitsplan Twente

De Regioraad Twente wil een Regionaal Mobiliteitsplan vaststellen. Het Regionale Mobiliteitsplan heeft het karakter van een werkprogramma met afspraken en acties. Er is voor gekozen om het mobiliteitsplan niet als visiedocument in te richten.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-12-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
31-01-2007 Kennisgeving MER
31-01-2007 Ter inzage legging MER
25-04-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De keuzemogelijkheden voor Regio Twente zijn voor het Regionale Mobiliteitsplan (RMP) vanuit m.e.r.-optiek beperkt. Dit komt doordat:  

  • verschillende infrastructuurprojecten (zoals opwaardering N18 en Twentekanaal) Rijksprojecten zijn en buiten de beslissingsbevoegdheid van Regio Twente vallen;
  • over verschillende projecten al besluitvorming heeft plaatsgevonden (zoals programma Twente Mobiel);
  • veel acties zich in de verkenningsfase bevinden. Definitieve besluitvorming over het al dan niet uitvoeren van een project is nu nog niet aan de orde;
  • veel projecten relatief beperkte milieugevolgen zullen hebben (zoals frequentie verhoging stoptrein Wierden-Enschede);
  • de planperiode kort is.
Bij het opstellen van haar aanbevelingen met betrekking tot de inhoud van het MER heeft de Commissie de gekozen insteek voor het RMP als uitgangspunt genomen. De Commissie heeft geadviseerd om duidelijk de status van het RMP aan te geven, een knelpuntanalyse uit te voeren en de milieu- en verkeerskundige knelpunten in de referentiesituatie (indien mogelijk kwalitatief) te onderbouwen. De milieueffecten kunnen kwalitatief worden weergegeven. De Commissie heeft in overweging gegeven om een doelstelling te definiƫren voor natuur.

In het concept plan-MER wordt ingegaan op de milieueffecten van het RMP. De knelpuntanalyse kan echter op verschillende onderdelen worden verbeterd. Door verbetering van de knelpuntanalyse wordt duidelijk:

  • of de acties en projecten uit het RMP kansen bieden om negatieve effecten te voorkomen of te beperken en;
  • of en in welke mate acties en projecten een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het RMP.
In haar advies over het concept plan-MER geeft de Commissie enkele aanbevelingen. Deze hebben betrekking op verkeer, geluid en natuur.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Jon van Dijk
drs. Theo Jager
drs. Reinoud Kleijberg
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Regioraad Twente

Bevoegd gezag
Regioraad Twente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018