1843. Verplaatsing varkenshouderij Maatschap Bessembinder, gemeente Wierden

Maatschap Bessembinder is voornemens zijn varkenshouderij te verplaatsen van Holten naar de Burgemeestersdijk ongenummerd te Wierden. Op de nieuwe locatie wordt een bedrijf gerealiseerd met 5.094 vleesvarkens. Hiervoor wordt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffect-rapportage doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-11-2006 Datum kennisgeving
30-11-2006 Ter inzage legging van de informatie
06-02-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
14-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-05-2008 Kennisgeving MER
14-05-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
01-10-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-12-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER.

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de verandering in stofemissie en de heersende concentraties fijn stof.

Toetsingsfase:
Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER een essentiële tekortkoming. Deze had betrekking op de te beperkte uitwerking van een alternatief t.a.v. de maximale ammoniakreductie. Deze essentiële tekortkoming is in een memo aan het bevoegd gezag nader toegelicht en hierin zijn ook enkele omissies in het MER aangehaald. Deze omissies hadden geen betrekking op essentiële tekortkomingen, maar zijn wel van belang zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming. De Commissie heeft op 1 oktober 2008 een aanvulling op het MER ontvangen, waarin bovenstaande tekortkomingen en omissies zijn behandeld.

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een voldoende rol te kunnen laten spelen in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Bessembinder

Bevoegd gezag
Gemeente Wierden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018