185. Zuiveringsslibplan provincie Flevoland 1988-1992 / 1991-1996

De provincie wil een integrale beleidsvisie vaststellen over de verwijdering van zuiveringsslib in Flevoland voor de planperiode 1991 – 1996.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-04-1988 Datum kennisgeving
14-04-1988 Ter inzage legging van de informatie
10-06-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
02-10-1991 Kennisgeving MER
02-10-1991 Ter inzage legging MER
04-10-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-01-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In haar toetsingsadvies sprak de Commissie tegen dat de in het MER vermelde verwerking van zuiveringsslib tot laagwaardige zwarte grond een milieuvriendelijk alternatief zou zijn. Het MER bevat echter voldoende informatie gebaseerd op het gecontroleerd storten als verwijderingsmethode om het plan vast te stellen. Het zuiveringsslibplan als apart plan is komen te vervallen en is opgenomen in het Milieubeleidsplan van de provincie dat in 1994 is vastgesteld. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Loes Duvoort-van Engers
prof. dr. ir. de Haan
dr. Ron Janssen
ir. Anne Kiestra
drs. Puister

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Jules Scholten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 31 aug 2007