1851. Varkenshouderij Straathof Koningsbosch BV, gemeente Echt-Susteren

Gebroeders Straathof Koningsbosch BV is voornemens een zeugenbedrijf te realiseren op de plaats waar zij nu een vleesvarkens- en pluimveebedrijf hebben aan de Kerkstraat 10 te Koningsbosch. Nieuwe stallen zullen worden gebouwd voor het huisvesten van 12.00 kraamzeugen, 3864 dargende zeugen, 295 guste zeugen en één dekbeer. Om dit mogelijk te maken is er een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren dient hierover een besluit nemen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-12-2006 Datum kennisgeving
14-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
15-02-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
23-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-06-2008 Kennisgeving MER
05-06-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
21-11-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-12-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies MER en aanvulling

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de verandering in stofemissie.

Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER dat op vier punten essentiële informatie ontbrak. De punten waarop essentiële informatie ontbrak waren:

  • de uitwerking van de referentiesituatie;
  • de emissiegegevens;
  • de uitwerking van het mma;
  • de uitwerking van geurhinder.

Deze ontbrekende informatie is in een memo aan het bevoegd gezag nader toegelicht en er is ook een omissie ten aanzien van de uitwerking van natuur aangehaald. Deze omissie betrof geen essentiële informatie, maar is wel van belang voor de kwaliteit van de besluitvorming.

De initiatiefnemer heeft een aanvulling toegezonden om bovenstaande punten te voorzien van extra informatie. De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een voldoende rol te kunnen laten spelen in de besluitvorming.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gebroeders Straathof Koningsbosch BV

Bevoegd gezag
Gemeente Echt-Susteren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 23 dec 2008