1854. Varkensbedrijf Hagrico te Hapert, gemeente Bladel

Hagrico BV is voornemens zijn varkensbedrijf aan Rotten ongenummerd te Hapert de wijzigen en uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen Bladel hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-12-2006 Datum kennisgeving
18-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
15-02-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-10-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-10-2008 Kennisgeving MER
27-10-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
19-05-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • de toekomstige van ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de verandering in stofemissie. 

Toetsingsfase:
Aanvankelijk constateerde de Commissie na lezing van het MER op een aantal punten onduidelijkheden en discrepanties met de uit-gangspunten uit de vastgestelde richtlijnen en wettelijke inhoudsvereisten, die zij essentieel achtte voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Daarbij ging het om de volgende punten:
- de uitwerking van ammoniak,
- de uitwerking van geurhinder,
- de uitwerking van luchtkwaliteit,
- het gebruik van de invoergegevens,
- de samenvatting,
- het kaartmateriaal.

De Commissie heeft op 19 mei 2009 van het bevoegd gezag de aanvulling op het MER ontvangen, waarin bovenstaande punten zijn behandeld. De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen nog steeds essentiële informatie ontbreekt. De ontbrekende essentiële informatie heeft betrekking op:
- de uitwerking van geurhinder,
- het gebruik van de invoergegevens,
- de samenvatting.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: mr. Harry Hoogenboom

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hagrico VOF

Bevoegd gezag
Gemeente Bladel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018