1856. Structuurplan Overstad te Alkmaar

De gemeente Alkmaar wil een bestaand bedrijventerrein transformeren waarbij wonen, werken en winkelen een eigen plaats in het gebied krijgen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-12-2006 Datum kennisgeving
13-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
13-02-2007 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
06-09-2007 Kennisgeving MER
06-09-2007 Ter inzage legging MER
25-09-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-11-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft geadviseerd over:

  • reikwijdte en detailniveau van de plan-m.e.r.
  • m.e.r.-beoordeling voor een eventuele besluit-m.e.r.

Het Structuurplan is kaderstellend voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit (stadsproject) en daarmee m.e.r.-plichtig. De Commissie heeft geadviseerd in het plan-MER de nadruk te leggen op:

  • de verschillende inrichtingsalternatieven;
  • de ambities op het gebied van duurzaam ruimtegebruik;
  • de fasering van de transformatie en de milieusituaties die daardoor kunnen ontstaan.

Hierdoor moet het MER een beeld geven van de kansen en risico’s die met de transformatie samenhangen. De Commissie ziet geen formele aanleiding om ten behoeve van de concrete uitwerking tevens een besluit-m.e.r. uit te voeren. Over het MER heeft de Commissie aangegeven dat zij van mening is dat in het MER de essentiele informatie op het niveau van het structuurplan aanwezig is. Het MER had echter (optimaler) benut kunnen worden om de milieueffecten van verschillende denkbare volgorden van ontwikkeling (fasering) in beeld te brengen. Hiermee hadden bandbreedtes van ontwikkelingsmogelijkheden en kritische grenzen duidelijker in beeld kunnen komen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. Roeland van Kerkhoff

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gemeente Alkmaar

Bevoegd gezag
Gemeente Alkmaar

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 16 nov 2018