1858. Varkenshouderij Houbensteyn Holding b.v. te Ysselsteyn, gemeente Venray

Houbensteyn Holding b.v. te Ysselsteyn is voornemens haar varkenshouderij bedrijf “’t Ven” aan de Ysselsteynseweg 42 te Ysselsteyn om te bouwen naar zeugenhouderij. In de nieuwe situatie zullen bestaande stallen worden vervangen door nieuwe stallen voor 1.797 zeugen, 1.114 opfokzeuggen, 400 gespeende biggen < 25 kg en 2 dekberen.  Hiervoor wordt bij het bevoegd gezag, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-12-2006 Datum kennisgeving
15-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
16-03-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-07-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-07-2008 Kennisgeving MER
18-07-2008 Ter inzage legging MER
Aanvulling op het MER
31-10-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-12-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf en de gevolgen daarvan;
  • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • de verandering in stofemissie en het effect ervan op de stofconcentratie in de omgeving.

De Commissie constateerde tijdens de toetsing van het MER aan de vastgestelde richtlijnen en de wettelijke inhoudseisen een aantal essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op:

  • het ontbreken van een overzicht van de geurgevoelige objecten en de cumulatieberekeningen voor geur; 
  • een onvoldoende eenduidig en consistent gebruik van de invoergegevens bij de verspreidingsmodellen voor geur en ammoniak.

Verder constateerde de Commissie nog enkele aandachtspunten in het MER. Deze aandachtspunten betroffen geen essentiële tekortkomingen.

In de aanvulling worden alle bovenstaande punten behandeld. De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling daarop de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volledige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg
ing. Richard Schokker

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Houbensteyn Holding bv

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 09 dec 2008