1859. Aanleg aardgastransportleiding Hattem-Flevocentrale

Aanleg gastransportleiding tussen Hattem en de Flevocentrale. De transportleiding zal ongeveer 50 km lang worden en een diameter hebben van 24 inch (60 cm). De route is zoveel mogelijk gebundeld met het tracé van de Hanzelijn en loopt door diverse Natura 2000-gebieden.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
18-01-2007 Datum kennisgeving
18-01-2007 Ter inzage legging van de informatie
21-03-2007 Advies uitgebracht
richtlijnenadvies
Toetsing
22-08-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-09-2007 Kennisgeving MER
25-09-2007 Ter inzage legging MER
06-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • Een nadere onderbouwing van de keuze van het voorkeurstracé, met specifiek aandacht voor milieugerelateerde argumenten;
  • Een beschrijving van de effecten van de verschillende alternatieven op de veiligheid van mensen;
  • Een adequate gebiedsbeschrijving en (ecologische) effectbeschrijving voor de passage door Natura 2000-gebieden en andere beschermde gebieden, waaronder EHS-gebieden en aardkundige waardevolle doorkruisingen.

Uit het MER en de aanvulling hierop blijkt dat het mogelijk is het voorkeurstracé aan te leggen zonder dat negatieve gevolgen optreden op de beschermende natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden ‘Uiterwaarden IJssel’ en ‘Veluwerandmeren’. In het MER is weergegeven dat de Gasunie een aantal kwetsbare punten passeert door middel van een gestuurde boring. Hiermee worden op deze punten nadelige effecten op natuurwaarden - maar ook aardkundige waarden - voorkomen.

Uit het MER blijkt overal op het traject voldaan wordt aan de normering voor externe veiligheid (effecten op de veiligheid van mensen in de omgeving).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Mijntje Pikaar
dr. Nico de Vries
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Nederlandse Gasunie

Bevoegd gezag
Hattem, Oldebroek, Kampen, Dronten en Lelystad
Provincie Flevoland
Gelderland
Provincie Overijssel
Rijkswaterstaat
Bureau energieprojecten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D08.1 tot 1-4-2011: Buisleiding >= 1km in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018