1861. Derde Structuurschema Electriciteitsvoorziening (SEV III)

Het kabinet wil de procedure van planologische kernbeslissing (PKB) doorlopen voor het derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV III). In het SEV III wordt de (globale) ruimtereservering voor vestigingsplaatsen voor grootschalige elektriciteitsopwekking (=500 MW) en voor tracés voor hoogspanningsverbindingen van =220 kV vastgelegd. Tevens wordt in het SEV III het waarborgingsbeleid  uit het SEV II voortgezet. Anders dan in het SEV II worden geen uitspraken gedaan over gewenste capaciteit of over brandstofkeuze. Dit wordt aan individuele initiatiefnemers overgelaten.

Procedure en adviezen

plan m.e.r.
03-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-04-2008 Kennisgeving MER
03-04-2008 Ter inzage legging MER
09-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is. Zij doet een aantal aanbevelingen voor PKB deel 3 en voor de vervolgbesluitvorming.

De Commissie merkt op dat de informatie in het MER niet wordt gebruikt voor beleidsmatige afwegingen, bijvoorbeeld welke locaties uit milieu- of natuuroverwegingen de voorkeur verdienen of juist minder gewenst zijn. De informatie daarvoor is op strategisch niveau wel aanwezig.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Piet de Leege
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bevoegd gezag
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar
C24.0 tot 1-4-2011: Bovengrondse hoogspanningsleiding >= 220kilovolt en >= 15km: aanleggen, wijzigen of uitbreiden

Bijgewerkt op: 10 jul 2018