1862. Megabioscoop en ontwikkelingen NAC-Stadion e.o.

HEJA Projectontwikkeling B.V., Hocla projectontwikkeling B.V. en NAC B.V. hebben het voornemen een leisurecomplex (megabioscoop), kantoren en detailhandel te realiseren op de P2-Locatie in Breda. Deze locatie is gelegen aan de Westerparklaan in Breda en omvat het gebied rondom het NAC stadion.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-12-2006 Datum kennisgeving
27-12-2006 Ter inzage legging van de informatie
06-03-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • een onderbouwing van de bezoekersaantallen uitgesplitst naar de diverse planonderdelen. Ga hierbij in op de te verwachten bandbreedtes en onzekerheden;
  • een goede verkeerskundige onderbouwing, die aansluit op de bezoekersaantallen en de autonome ontwikkelingen in het gebied. Gebruik scenario ’s om de verwachte doorstroming en mogelijke knelpunten bij kruispunten weer te geven;
  • een parkeerbalans voor de diverse faseringen van het basisalternatief.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Adrie de Jong
ir. Jan Termorshuizen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
HEJA projectontwikkeling BV
Hocla projectontwikkeling BV
NAC BV

Bevoegd gezag
gemeenteraad Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jan 2008