1864. Gebiedsuitwerking Dalmsholte Overijssel

In het Reconstructieplan Salland-Twente is bepaald dat voor een deel van landinrichtingsgebied Dalmsholte een Planuitwerking moet komen. De  uitwerkingscommissie heeft echter niet voor een Planuitwerking gekozen. Zij besloot het Gebiedsplan uit te werken in een Gebiedsuitwerking. In de opgestelde Ontwerp Gebiedsuitwerking staan maatregelen, die moeten bijdragen aan een vitaal platteland. Het doel van de plan-m.e.r is het verkrijgen van een goede onderbouwing van de voorgestelde maatregelen in het uitwerkingsplan op strategisch niveau.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-02-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeert dat de effectbeschrijving in het MER beperkter is dan op basis van de aanwezige informatie mogelijk was geweest. Met name de beperkingen die het Natura 2000-gebied aan ontwikkelingen oplegt, zijn onderbelicht. De Commissie is van mening dat het MER bovendien nog veel keuzes open laat en doorschuift naar lagere overheden. Hiermee worden verwachtingen gewekt die in veel gevallen niet realistisch zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Coen Balduk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018