1870. Vleeskuikenhouderij Veerse Heide 9 te St. Oedenrode

Uitbreiding van een vleeskuikenbedrijf tot een bedrijf met in totaal 300.000 vleeskuikens.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-01-2007 Datum kennisgeving
24-01-2007 Ter inzage legging van de informatie
11-04-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • de toekomstige emissie van ammoniak van het bedrijf en de depositie van ammoniak op de nabijgelegen voor verzuring gevoelige gebieden. Maak hierbij onderscheid tussen de verschillende kwetsbare gebieden;
  • een kwantitatieve omschrijving van de individuele en cumulatieve bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
  • een beschrijving van de verandering in stofemissie. Toets aan de normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 en beschrijf de maatregelen die mogelijk zijn om de stofemissies te reduceren; 1 Zie bijlage 1. 2 Zie bijlage 2. 3 Zie voor de samenstelling bijlage 3. 4 Zie bijlage 4. 2;  
  • een beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA), gericht op reductie van de stankemissies en geurhinder, het beperken van de ammoniakemissies en -depositie op kwetsbare natuurgebieden, en het beperken van de emissies van fijn stof;
  • het kaartmateriaal dient voldoende duidelijk te zijn en voorzien van een hanteerbare schaalgrootte. Op de kaarten dienen met name ook afstanden tot kwetsbare natuur te worden aangegeven;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting. Deze dient duidelijk te zijn voor een ieder en dient geschikt te zijn voor de bestuurlijke besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
J.A.M. Dekkers, J.M. van der Linden, L.J.H. Vos en R.A.

Bevoegd gezag
St. Oedenrode

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 16 nov 2018