1874. Structuurplan Emmen 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen willen een Structuurvisie opstellen. Deze vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Emmen in de periode tot 2020.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
24-01-2007 Adviesaanvraag
22-03-2007 Advies uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau
planMER
14-10-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-10-2008 Kennisgeving MER
14-10-2008 Ter inzage legging MER
06-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen gaan over uitbreiding van glastuinbouwgebied, wonen en werken, leisure (recreatie, vrijetijdbesteding), waterberging, waterwinning en landbouw. Ten behoeve van de vaststelling van de structuurvisie wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

De Commissie adviseert om een afwegingskader voor de haalbaarheid en wenselijkheid van de de verschillende onderwerpen te ontwikkelen op basis van de 'lagenbenadering'.

Toetsing van het MER

Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie in eerste instantie dat er essentiƫle informatie ontbrak over de mogelijke gevolgen van planonderdelen voor het Natura 2000-gebied Bargerveen. In een aanvulling op het MER is een passende beoordeling opgenomen, waarin deze gevolgen globaal in beeld zijn gebracht.

Het plan-MER geeft inzicht in de belangrijkste aandachtspunten voor verdere besluitvorming vanuit milieuoogpunt. Een integrale benadering van planonderdelen vanuit de 'lagenbenadering' ontbreekt. De (ontwerp) structuurvisie bevat verder weinig kaderstellende uitspraken waarbij milieueffecten een belangrijke rol spelen in de afweging tussen alternatieven. In het toetsingsadvies doet de Commissie enkele aanbevelingen voor de nadere uitwerking van planonderdelen, vooral in verband met de mogelijke effecten op het Bargerveen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
drs. ing. Leo Oprel
ir. Theo Witjes
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Emmen

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018