1879. Varkenshouderij van Heugten Nederweert

W. en J. van Heugten zijn voornemens hun varkenshouderij aan de Bloemerstraat 15a te Nederweert uit te breiden en te wijzigen van een gecombineerd zeugen-/vleesvarkensbedrijf naar een gespecialiseerd vleesvarkensbedrijf met in totaal 9.072 vleesvarkens en 2.160 biggen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-02-2007 Datum kennisgeving
09-02-2007 Ter inzage legging van de informatie
16-04-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen
toetsing
19-12-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-12-2007 Kennisgeving MER
20-12-2007 Ter inzage legging MER
09-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voor de besluitvorming wordt de m.e.r.-procedure doorlopen. De Commissie vraagt in het richtlijnenadvies met name aandacht voor de ammoniakemissie, geurhinder en stofemissies in de nieuwe situatie.

Bij de toetsing van het MER constateerde de Commissie enkele essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op de beschouwde alternatieven, de beschrijving van de effecten van ammoniak, geurhinder en fijn stof en de onderbouwing van het luchtwassysteem. In een aanvulling op het MER is op deze onderwerpen nader ingegaan, waarmee de essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

Uit het MER en de aanvulling blijkt met name dat: 

  • er bij het voorkeursalternatief en alternatief 1 sprake is van een toename van de ammoniakdepositie op reeds overbelaste Natura 2000-gebieden ten opzichte van de referentiesituatie;
  • het mma leidt tot een afname van de ammoniakdepositie te opzichte van de referentiesituatie;
  • de geurbelasting als gevolg van het initiatief toeneemt;
  • de emissie van fijn stof toeneemt ten opzichte van de referentiesituatie, maar dat geen sprake is van overschrijding van de grenswaarde.

     

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Nico Ogink
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
W. en J. van Heugten

Bevoegd gezag
Gemeente Nederweert
College van B en W gemeente Nederweert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018