188. Shredderinstallatie Zaanse schroothandel b.v.

Het voornemen bestaat uit het oprichten van een installatie ten behoeve van het verwerken (shredderen) van geperst en geknipt schroot.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-06-1988 Datum kennisgeving
30-06-1988 Ter inzage legging van de informatie
14-09-1988 Advies uitgebracht
Toetsing
02-02-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-02-1993 Kennisgeving MER
04-02-1993 Ter inzage legging MER
06-04-1993 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In haar plan ter verwijdering van autowrakken 1986 – 1991 had de provincie geconstateerd, dat landelijk gezien voldoende shreddercapaciteit aanwezig is en dat uitbreiding van de Noord-Hollandse capaciteit de continuïteit van de bestaande shredderbedrijven in gevaar zou brengen. Met het MER moest duidelijk worden, hoe dit initiatief en eventuele alternatieven zich daarmee zouden verhouden.

In haar toetsingsadvies constateerde de Commissie dat door het initiatief de landelijke overcapaciteit zou toenemen, waardoor de doelmatigheid van de verwerking in gevaar zou worden gebracht. Zij was van mening dat de constatering in het MER dat de huidige overcapaciteit in 2000 zou zijn ingelopen, onvoldoende was onderbouwd. De Commissie was verder van mening dat de uitwerking van de kansen op explosies en de mogelijke effecten daarvan bij de inpassing van de shredderinstallatie in de omgeving onvoldoende informatie voor de besluitvorming bevatte. Hierover is op 13 mei 1993 een aanvullend stuk beschikbaar gekomen, dat niet meer in het toetsingsadvies is meebeoordeeld, omdat het advies reeds was uitgebracht.

Tot slot signaleerde de Commissie dat op grond van de ontwerp-beschikking planwijziging nodig zou zijn van het beleid zoals geformuleerd in het autowrakkenplan.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Buis
dr. Conrads
drs. G.B. Raaphorst
ir. Teeuwen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Visschers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zaanse schroothandel b.v.

Bevoegd gezag
Noord-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
B00.4 shredderinstallatie, m.e.r.-plichtig in Besluit m.e.r. 1994

Bijgewerkt op: 04 mrt 2008