1880. Kolen/biomassa-gestookte eenheid op de Amercentrale te Geertruidenberg/Essent

Essent Energie Productie B.V. (verder Essent) heeft het voornemen om een nieuwe kolen/biomassa-gestookte elektriciteitscentrale met een bruto elektrisch vermogen van circa 800-1100 MWe op het terrein van de Amercentrale te Geertruidenberg te realiseren. Voor dit voornemen wordt ten behoeve van de besluitvorming in het kader van de Wet milieubeheer (Wm), de Wet op de waterhuishouding (Wwh) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-02-2007 Datum kennisgeving
19-02-2007 Ter inzage legging van de informatie
24-04-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport: 

  • Voorgenomen activiteit en alternatieven; een uitgewerkte beschrijving van het voornemen en een toelichting op de keuzemogelijkheden ten aanzien van de toe te passen brandstof- en procestechnologie, door vergelijking van de voorgenomen activiteit met:
    • het referentiealternatief van een 100% aardgasgestookte installatie (STEG);
    • de uitvoeringsalternatieven circulerend wervelbed (inclusief de mogelijkheid van 100% biomassa) en (integrated) vergassing;
    • de uitvoeringsvarianten die in de startnotitie staan (afvang van CO2, warmte-integratie, koelvarianten en voorzieningen voor verdergaande rookgasreiniging en beperking van geluidsemissie) en ook een afweging van varianten voor vliegasfilters (toepassing doekfilters) en reiniging koelwatervoorziening (thermoshock, pulschlorering en/of coating).
  • Milieuaspecten: inzicht in de milieugevolgen van de verschillende alternatieven en varianten, uitgaande van de verschillende brandstofscenario’s, en met speciale aandacht voor de belangrijkste milieuaspecten luchtkwaliteit, water en geluid, in relatie met natuur (vanwege Natura 2000).

Naast deze locatie Amercentrale Geertruidenberg is ook een locatie op het industriegebied Het Sloe te Borssele in beeld. Voor elk van de twee potentiële locaties is een aparte startnotitie opgesteld. De andere locatie is bij de Commissie geregistreerd onder projectnummer 1876.

Procedure opgeschort

Op 16 juni 2008 heeft de provincie Noord-Brabant de Commissie gemeld dat Essent besloten heeft de ontwikkeling van de hybride eenheid Amer 10 te Geertruidenberg voorlopig op te schorten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
drs. Sjef Jansen
ir. Martien Würdemann

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Essent

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat
Waterschap Scheldestromen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018