1886. Hoogwateraanpak 's-Hertogenbosch (HoWaBo)

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben het voornemen om een groot gebied rond ’s-Hertogenbosch in te richten als hoogwaterbergingsgebied. Dit dient grote wateroverlast in en nabij ’s-Hertogenbosch te voorkomen. Door het uitvoeren van de Maaswerken zullen de afvoeren van de Aa en de Dommel vaker samenvallen met die van de Maas dan in het verleden het geval was. Het milieueffectrapport (MER) wordt opgesteld voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen van de betrokken gemeenten.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-02-2007 Datum kennisgeving
21-02-2007 Ter inzage legging van de informatie
01-05-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Tussentijdse toetsing
12-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Toetsing
06-03-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-03-2009 Kennisgeving MER
06-03-2009 Ter inzage legging MER
12-05-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Advies voor richtlijnen

Het MER dient ten eerste informatie te geven voor de bepaling van mogelijke locaties voor de waterberging en ten tweede voor de inrichting van het te kiezen gebied. 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • een heldere probleemschets door middel van een systeembeschrijving;
  • een gedetailleerde analyse van de knelpunten en het probleemoplossende vermogen van de verschillende locaties voor de waterberging en ‘systeemoplossing’;
  • de flexibiliteit van de alternatieven door middel van fasering in de aanleg;
  • de mogelijkheden voor fasering en compartimentering in de exploitatie en het beheer;
  • het Meest milieuvriendelijk alternatief;
  • een beschrijving op welke wijze invulling gegeven wordt aan de nevendoelen van het project;
  • een beschrijving van de effecten op de natuur in het algemeen;
  • de mogelijke maatregelen om milieueffecten te beperken of te voorkomen.

Tussentijds toetsingsadvies

De Commissie heeft de eerste resultaten van de m.e.r. tussentijds getoetst. Hieruit blijkt dat de eerste selectie van locatiealternatieven en de Voortoets uit de Habitattoets op juiste wijze zijn uitgevoerd. In haar tussentijds advies geeft de Commissie nog enkele aandachtspunten mee voor de tweede fase van de m.e.r.

Toetsingsadvies

De Commissie heeft een positief toetsingadvies uitgebracht over het MER. Het MER geeft op heldere en gestructureerde wijze inzicht in de milieueffecten van de alternatieven en de kansen die deze bieden voor combinatie van waterberging en natuur. Om negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied "Vlijmens Ven, Moerputten en Bossche Broek" te voorkomen zijn wel maatregelen nodig. De Commissie heeft geadviseerd om bij besluitvorming te borgen dat deze maatregelen uitgevoerd worden. Verder heeft de Commissie enkele aanbevelingen gedaan voor de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
dr. Hans Renes
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Aa en Maas
Waterschap De Dommel

Bevoegd gezag
Gemeente Heusden
Gemeente Sint-Michielsgestel
Gemeente 's Hertogenbosch
Gemeente Vught
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D19.1 tot 1-4-2011: Wateroverbrenging tussen stroomgebieden vanwege waterschaarste >75 miljoen m3 per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018