1892. Afwegingsmethodiek voor diepe injectie van afvalwater

De provincie Drenthe heeft de Commissie gevraagd een toetsing uit te voeren van een afwegingsmethodiek voor vergunningen rond diepe injectie van waterstromen van olie- en gaswinning

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-06-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De vraag van de provincie Drenthe komt voort uit het MER voor Herontwikkeling Olieveld Schoonebeek. In het kader van dit MER is een afwegingsmethodiek ontwikkeld voor vergunningverlening voor diepe injectie van waterstromen uit olie- en gaswinning. De Commissie heeft bij toetsing van het MER HOS aangegeven geen algemene uitspraak over toepasbaarheid van deze methodiek te willen doen. De provincie Drenthe heeft de Commissie daarom gevraagd dat in een apart adviestraject alsnog te doen. 

 

De Commissie acht de methodiek in algemene zin bruikbaar is als onderlegger voor afwegingen, (bijvoorbeeld in het kader van m.e.r.) over het in de diepe ondergrond brengen van afvalwaterstromen uit olie- en gaswinningsprojecten. Verder doet zij een aantal suggesties voor verbeteringen in inhoud en structuur. Deze hebben betrekking op:

  • het maken van afwegingen met betrekking tot preventie;
  • het vaststellen van het juiste juridisch kader;
  • de strategische reservering van het reservoir voor andere toepassingen;
  • de beoordeling van terugneembaarheid / eigenheid reservoir;
  • de beoordeling van risico’s conform de EU-standaarden;
  • de beoordeling van de milieueffecten door middel van LCA;
  • het koppelen van de kostenafweging aan de LCA.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Blonk
dr. Maarten Jan Brolsma
ing. Fred Wagemaker

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Drenthe
Groningen
Provincie Overijssel
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bevoegd gezag
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 10 jul 2018