1899. Glastuinbouw Noordwest Fryslân

De provincie Friesland wil in het streekplan locaties aanwijzen waar grootschalige glastuinbouw kan plaatsvinden.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
15-03-2007 Adviesaanvraag
19-04-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen
plan-m.e.r.
21-12-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
04-01-2008 Kennisgeving MER
04-01-2008 Ter inzage legging MER
11-03-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Hiervoor is in 2003 door de Commissie een richtlijnenadvies uitgebracht voor het MER ‘Glastuinbouw in Noordwest-Fryslan’. In  2005 is er een voortoetsing geweest van het concept–MER (‘Tussendocument’). In dit document werd beschreven hoe men kwam tot een verkleining van het bestand aan potentiële locaties tot 5 potentiële locaties. Hierbij heeft de Commissie de volgende opmerkingen gemaakt:

 • de toelichting op de gewichten die aan de verschillende criteria werden toegekend ontbrak;
 • het was niet duidelijk of de lijst met criteria compleet was; anderzijds waren er ook criteria die verschillende keren terugkwamen;
 • er was onvoldoende beargumenteerd waarom bepaalde locaties afvielen;
 • er was bij de eerste selectie van mogelijke locaties niet overlegd met natuur- en milieuorganisaties waardoor mogelijk locaties buiten beeld zijn gebleven;
 • nut en noodzaak van glastuinbouwconcentratiegebieden waren onvoldoende onderbouwd, evenals de ambities van de provincie op het gebied van milieu;
 • bij de beschrijving van de standaardinrichting zou er al meer aandacht moeten zijn voor elementen als een flexibele opzet/ontwikkeling van het gebied (fasering).


De provincie heeft besloten dat de streekplanherziening niet concreet wordt (concrete beleidsbeslissing), maar kaderstellend. Dus verdere uitwerking volgt nog en de uiteindelijke locatie(s) worden in het bestemmingsplan vastgelegd. Dit betekent dat er niet een (besluit-)m.e.r.-plicht maar een plan-m.e.r.-plicht geldt. De provincie gaat nu het bestaande MER omschrijven naar een plan-MER.

 

Uiteindelijk worden de locatie(s) vastgelegd in een bestemmingsplan, waarvoor dan en besluit-m.e.r. zal moeten worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat het plan-MER in het najaar van 2007 met het ontwerp-streekplan ter inzage wordt gelegd.

 

De provincie heeft de Commissie gevraagd advies uit te brengen over reikwijdte en detailniveau van dit plan-MER.

 

De Commissie heeft op 19 april 2007 geadviseerd in het MER voor de verschillende locaties in te gaan op:

 • technologische ontwikkelingen in de glastuinbouw;
 • de ontsluiting van de locaties;
 • de kansen voor landschappelijke kwaliteit;
 • bodemdaling;
 • mogelijke gevolgen voor het Natura2000-gebied Waddenzee.

Bovendien heeft de Commissie geadviseerd extra aandacht te besteden aan de  multicriteria-analyse.

 

Het voltooide MER heeft ter inzage gelegen van  5 januari t/m 17 februari 2008. De Commissie heeft in haar toetsingsadvies aangegeven dat:

 • de gewichten die aan de verschillende criteria voor de MCA zijn toegekend niet zijn gemotiveerd;
 • dit niet problematisch is voor het plan-MER omdat uit het MER blijkt dat de verschillen in effecten nauwelijks onderscheidend zin voor de locaties.

Tevens constateert de Commissie dat:

 • het streven van 450 ha glastuinbouw is losgelaten;
 • bestuurlijke overwegingen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de selectie vande uiteindelijke locatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Rob Mooren
ir. Berdie Olthof
drs. ing. Leo Oprel
drs. Nico de Rooij

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Fryslân

Bevoegd gezag
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018