1900. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Het voornemen betreft de monitoring van de Gaswinning onder de Waddenzee.

Procedure en adviezen

toetsing
21-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Advies van de Auditcommissie

Opmerkingen bij de advisering

Het Rijksbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen (hierna het Rijksprojectbesluit) geeft de Nederlandse aardolie Maatschappij (NAM) B.V. de mogelijkheid om onder randvoorwaarden aardgas te produceren in het Waddenzeegebied uit de zes velden Moddergat, Nes, Lauwersoog C, Lauwersoog West, Lauwersoog Oost en Vierhuizen Oost.

De randvoorwaarde is dat de (dynamische) natuur in en rondom de Waddenzee niet wordt aangetast door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Mocht dit wel het geval zijn dan wordt de gaswinning beperkt of gestopt. Dit is het zogenaamde "hand aan de kraan" principe. Om te bepalen of deze randvoorwaarde wordt overschreden is in het Rijksprojectbesluit bepaald, dat de bodemdaling en de natuurwaarden moeten worden gemonitord door de NAM. De NAM rapporteert jaarlijks over de monitoring aan de ministers van Economische Zaken (EZ) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

In het Rijksprojectbesluit is tevens bepaald dat de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.), als onafhankelijke auditor, onder de naam van "Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee", de ministers jaarlijks zal adviseren over deze Rapportage. Het eerste advies van de Auditcommissie gaswinning onder de Waddenzee gaat specifiek in op de opzet van de monitoring en de nulmeting.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Karel Essink
dr. Henk Everts
dr. Kick Hemker
prof. dr. Joost Terwindt
prof. mr. Jonathan Verschuuren
prof. ir. van der Vuurst de Vries
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 26 nov 2018