1915. Randstad 380 kV verbinding Wateringen-Zoetermeer

Tennet wil een 380 kV hoogspanningsverbinding aanleggen in de Randstand. Hiervoor is een pkb-procedure doorlopen (P 1703). De uitvoering van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding valt uiteen in twee Besluit-m.e.r.-procedures, een voor de Zuidring (traject Wateringen-Zoetermeer, dit project) en de Noordring, (traject Zoetermeer - Beverwijk, P 1997).

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-04-2007 Datum kennisgeving
02-04-2007 Ter inzage legging van de informatie
26-06-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-04-2009 Kennisgeving MER
23-04-2009 Ter inzage legging MER
21-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de essentiële informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is. Zij adviseert voor de aanleg van het ondergronds deel de keuze voor graven of boren in de uitvoeringsfase nader af te stemmen. De Commissie ondersteunt de suggestie, gedaan in het deelrapport Bodem en Water, voor een vorm van archeologische supervisie en nader onderzoek tijdens de uitvoering.

Richtlijnenadvies
Als belangrijkste aspecten voor de beschrijving van het MER, ziet de Commissie:

  • De benadering en concretisering van het initiatief als een regionale ruimtelijke ontwerpopgave waarin het verband tussen de hoogspanningsverbinding en het landschap op verschillende schaalniveaus wordt uitgewerkt en een daaruit ontwikkeld voorkeursalternatief met een navolgbare onderbouwing van de gemaakte keuzes.
  • Een beschrijving van de effecten op landschaps-, natuur- en gezondheidswaarden.
  • Een mma op grond van overwegingen ten aanzien van landschappelijke kwaliteit, effecten op natuurwaarden, effecten op woon- en leefomgeving en effecten in de aanlegfase. Element van het mma is een geoptimaliseede landschappelijke inpassing in de Groenblauwe Slinger.

[De bijlage met namen van insprekers is op verzoek van één van hen, om privacy-redenen, verwijderd uit het advies]

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
prof. ir. Eric Luiten
drs. Derk van Ree
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: mr. Rick van den Broek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C24.0 tot 1-4-2011: Bovengrondse hoogspanningsleiding >= 220kilovolt en >= 15km: aanleggen, wijzigen of uitbreiden

Bijgewerkt op: 10 jul 2018