192. Bouw- en sloopafvalplan Zuid-Holland

De provincie en het voormalig Openbaar Lichaam Rijnmond hebben in 1981 respectievelijk 1985 plannen opgesteld voor de verwijdering van bouw- en sloopafval. Voor de tweede planperiode (1989 – 1994) zal voor de provincie Zuid-Holland één plan gelden voor de verwijdering van bouw- en sloopafval en daarmee te verwerken bedrijfafvalstoffen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-08-1988 Datum kennisgeving
25-08-1988 Ter inzage legging van de informatie
07-11-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-08-1991 Kennisgeving MER
15-08-1991 Ter inzage legging MER
10-01-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In verband met de duur van de inspraakperiode (tot en met 31 oktober 1988) bracht de Commissie haar advies een week ná sluiting van de inspraakperiode uit. De inspraaktermijn over het MER en het ontwerp-plan is verlengd tot en met 15 december 1991 vanwege het feit dat de verplichte publicatie in de Staatscourant achterwege was gebleven.

De Commissie constateerde in haar toetsingsadvies, dat het beleid op korte termijn sterk was gericht op het realiseren van voldoende stortcapaciteit. Gezien de bestaande afvalsituatie in Zuid-Holland was het begrijpelijk dat MER en plan sterk waren gericht op afvalverwijderingsproblematiek. Voor de middellange termijn besprak het MER zes potentieel geschikte locaties. Mede omdat realisering van de betreffende stortplaatsen pas na 2000 zou plaatsvinden, gaf de Commissie in haar advies het provinciebestuur in overweging een onderzoek te laten verrichten naar alternatieve inrichtingsmethoden die ook op de lange termijn vrijwel volledige zekerheid bieden ten aanzien van de stabiliteit van de ophoging en een voortdurend ongestoorde afvoer van het percolaat garanderen. De Commissie deed deze aanbeveling vanwege de omvangrijke grondmechanische en geohydrologische complexiteit in het westen van Nederland.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
ing. Eenkema
ing. Willem Meijnen
drs. Sybrand Tjallingii

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018