1923. Warmteleveringsinstallatie AKZO Nobel Chemicals BV te Rotterdam

AKZO Nobel Chemicals BV wil op haar terrein in de Botlek te Rotterdam een nieuwe warmte leveringsinstallatie (WLI) aanleggen. Ten behoeve van de besluitvorming over de hiervoor benodigde vergunningen in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) is door AKZO Nobel Chemicals BV een milieueffectrapport (MER) opgesteld.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-05-2007 Datum kennisgeving
04-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
03-07-2007 Advies uitgebracht
richtlijnenadvies
Toetsing
22-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-04-2008 Kennisgeving MER
28-04-2008 Ter inzage legging MER
01-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in het MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats bij de besluitvorming te geven.

Uit het MER blijkt dat de activiteit een atmosferische depositie heeft op de Natura 2000-gebieden Oude Maas en in mindere mate Solleveld & Kapittelduinen. De bijdrage van dit initiatief is weliswaar gering maar significante negatieve gevolgen op kwetsbare habitattypen kunnen in cumulatie niet worden uitgesloten gezien de hoge achtergronddepositie en de overschrijding van kritische depositiewaarden.

Op basis van de informatie in het MER worden de beoogde CO- en NOx-emissieconcentraties mogelijk niet altijd behaald. De Commissie adviseert de provincie daarom in de Wm-vergunning aandacht te besteden aan het monitoringsprogramma, zodat de juiste bedrijfscondities en daarmee ook de beoogde CO- en NOx-emissieconcentraties, daadwerkelijk bereikt worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ing. Albert Dragt
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Akzo Nobel Chemicals B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 22 dec 2020