1924. Varkenshouderij van Asten te Sterksel

Beheersmij H.P. van Asten BV is voornemens zijn varkenshouderij aan de Kerkedijk 1 te Sterksel uit te breiden. Er zullen bestaande stallen worden gesloopt en vier nieuwe stallen worden gerealiseerd. Tevens zullen een mestvergistingsinstallatie en een warmte-koude opslagsysteem worden gerealiseerd. Hiervoor wordt bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer en de Grondwaterwet aangevraagd. Voor de besluit-vorming over deze aanvragen wordt de procedure van milieueffect-rapportage doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-05-2007 Datum kennisgeving
11-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
16-07-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-08-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-08-2008 Kennisgeving MER
15-08-2008 Ter inzage legging MER
aanvulling
23-01-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-03-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:
 • de toekomstige ammoniakemissie en -depositie van het bedrijf;
 • de individuele bijdrage van het bedrijf aan de toekomstige geurhinder;
 • de verandering in stofemissie en de heersende concentraties fijn stof.

 • Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het MER dat op vier punten sprake was van tekortkomingen die van essentieel belang zijn voor de besluitvorming. Daarbij ging het om de volgende punten:

 • de uitwerking van de geurhinder;
 •  de uitwerking van ammoniak;
 • de uitwerking van fijn stof, en de invoergegevens,

  Verder constateerde de Commissie nog een aantal aandachtspunten in het MER. Deze aandachtspunten betreffen geen ontbrekende essentiële informatie. De Commissie adviseerde om deze punten te betrekken in het verdere besluitvormingsproces.

  De ontbrekende informatie is in een memo van de Commissie aan het bevoegd gezag, d.d. 06 november 2008, kenmerk: 1924-59, nader toegelicht. De Commissie heeft daarin verzocht de aanvullende informatie binnen zes weken na dagtekening van de memo aan te leveren. In een telefonisch onderhoud met de werkgroepsecretaris van de Commissie heeft het bevoegd gezag op verzoek van de initiatiefnemer, verzocht om uitstel van aanlevering tot 23 januari 2009.

  De Commissie heeft op 26 januari 2009 van het bevoegd gezag een aanvulling op het MER ontvangen, waarin de bovenstaande punten zijn behandeld. De Commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is.
 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  ing. Rob Aagten
  ing. Marc Pijnenburg

  Voorzitter: ir. Niek Ketting
  Werkgroepsecretaris: mr. Harry Hoogenboom

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Beheersmij H.P.van Asten BV te Sterksel

  Bevoegd gezag
  Provincie Noord-Brabant

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018