1926. Vestigingsbeleid intensieve veehouderij Nederweert

De gemeente Nederweert wil in een buitengebied intensieve veehouderijen uitbreiden. Voor dit plan wordt een plan-MER procedure doorlopen. Bij de toetsing constateerde de Commissie dat het milieueffectrapport enkele voor de besluitvorming essentiële tekortkomingen vertoonde. Het bevoegde gezag heeft daarop het rapport laten aanvullen. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-05-2007 Datum kennisgeving
04-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
26-07-2007 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
plan-MER
29-01-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-05-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeert dat met het milieueffectrapport en de aanvulling voldoende informatie aanwezig is voor de besluitvorming. Zij constateert dat, aangezien een overschrijding van de kritische depositieniveaus voor Natura 2000-gebieden optreedt, er waarschijnlijk geen milieugebruiksruimte is. Dit betekent, gegeven de Natuurbeschermingswetgeving, dat allereerst verregaande reductie van uitstoot van verzurende stoffen (met name ammoniak) plaats dient te vinden, voor uitvoering van het voornemen mogelijk is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. S. Bokma
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers

Voorzitter: dhr. dr.ir. G. Blom
Werkgroepsecretaris: dhr. ing. M.G.F. Hille

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Arcadis
Gemeente Nederweert

Bevoegd gezag
Gemeente Nederweert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)
D14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij of -houderij: oprichten, wijzigen, of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 08 mrt 2021