1929. IJsseldelta-Zuid, provincies Overijssel en Flevoland

In het gebied IJsseldelta-Zuid willen de provincies Overijssel en Flevoland de regionale opgaven voor hoogwaterbescherming, woningbouw, infrastructuur, natuur en recreatie, integraal uitwerken.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
24-05-2007 Datum kennisgeving
24-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
12-07-2007 Advies uitgebracht
Advies over reikwijdte en detailniveau
plan-mer
28-03-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-03-2008 Kennisgeving MER
31-03-2008 Ter inzage legging MER
26-09-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De provincies Overijssel en Flevoland willen in het gebied IJsseldelta-Zuid de regionale opgaven voor hoogwaterbescherming, woningbouw, infrastructuur, natuur en recreatie, integraal uitwerken. De opgaven worden planologisch vastgelegd in partiële provinciale streekplanherzieningen van de provincies Overijssel en Flevoland. Om de milieubelangen een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over de planherzieningen is een milieueffectrapport opgesteld.

De hoogwaterbescherming door middel van een bypass om Kampen moet een alternatief bieden voor de in de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier opgenomen maatregel: ‘zomerbedverlaging Beneden-IJssel’. Als de initiatiefnemer aannemelijk kan maken dat de bypass om Kampen kan worden aangelegd voor 2015 én dat die voldoet aan veiligheids- en financiële eisen kan de minister een zogenaamd omwisselbesluit nemen.

Voor de reikwijdte en het detailniveau voor het MER heeft de Commissie geadviseerd:

 • Specifiek in te gaan op de regionale vraag naar uitbreidingslocaties voor woningbouw.
 • Aan te geven voor welke afvoercapaciteit de hoogwatergeul wordt aangelegd en hoe met de positionering van andere activiteiten (wonen en wegen) in het gebied en met eventuele toekomstige opgaven als gevolg van klimaatveranderingen, rekening wordt gehouden.
 • In ieder geval een “groen” hoogwatergeul-alternatief uit te werken met minimale vergravingen en bebouwing binnendijks en dit af te zetten tegen een “blauw” hoogwatergeul alternatief.
 • Een effectbeschrijving te baseren op een systeembeschrijving waarin de relaties tussen de geomorfologie, (grond)waterstromen en ecologie (inclusief passende beoordeling) van voor en na de ingreep duidelijk worden.

  Het MER geeft een goede uitwerking van de mogelijkheden voor en de gevolgen van een bypass. Om echter de keuze van een bypass in plaats van zomerbedverlaging te onderbouwen, mist de Commissie essentiële informatie in het MER over de gevolgen van de zomerbedverlaging op Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel. Daarnaast mist de Commissie informatie over de taakstelling en de toekomstvastheid van het project.

  Op 12 september 2008 heeft de Commissie een aanvulling op het MER ontvangen die ingaat op tekortkomingen die de Commissie tussentijds heeft geconstateerd. De aanvulling geeft onder andere aan dat:

  • zomerbedverlaging, in vergelijking met de bypass, geen alternatief is voor het handhaven van het veiligheidsniveau met minder gevolgen op Natura 2000-gebieden;
  • de bypass (naast significant negatieve gevolgen) meer mogelijkheden biedt voor natuurontwikkeling – inclusief verbeteropgaven voor Natura 2000 – dan zomerbedverlaging;
  • voor het omwisselbesluit aan de taakstelling uit de PKB moet worden getoetst en niet aan de werktaakstelling; voor (de lange termijn) de bypass onvoldoende is om aan de taakstelling te voldoen en dat daarnaast zomerbedverlaging nodig blijft.

  De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling daarop alle essentiële informatie voor de besluitvorming aanwezig is.

  Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  dr. Henk Everts
  ir. Johan van der Gun
  ing. Dick Hamhuis
  prof. dr. Hans Middelkoop

  Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
  Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Provincie Flevoland

  Bevoegd gezag
  Gemeente Kampen
  Gemeente Zwolle
  Gemeente Oldebroek
  Gemeente Dronten
  Provincie Overijssel
  Waterschap Groot Salland

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Overijssel


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  007 Plan-m.e.r.
  C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
  C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha
  C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
  C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
  C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering
  C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018