1932. Spitsstrook A9 Alkmaar-Uitgeest

Rijkswaterstaat wil de doorstroming van het verkeer op de A9 tussen Alkmaar en Diemen verbeteren. Daarvoor wordt de wegcapaciteit tussen Alkmaar en Uitgeest vergroot. Dit project hangt samen met de mogelijke aanleg van een nieuwe aansluiting op de A9 bij Heiloo. Voor de aanleg van de spitsstroken en de nieuwe aansluiting is een Tracébesluit nodig. Ten behoeve van dit besluit wordt de (verkorte) m.e.r.-Tracéwetprocedure doorlopen. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-05-2007 Datum kennisgeving
25-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
16-08-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als hoofdpunten in het milieueffectrapport:

  • een gedegen motivatie en onderbouwing van de onderzochte oplossingsrichtingen;
  • inzicht in de gevolgen op het verkeer;
  • effecten van het voornemen op geluid, luchtkwaliteit, natuur en landschap.

Na het uitbrengen van het richtlijnenadvies is het project ondergebracht bij de 'Spoedwet wegverbreding'. Dit betekent dat de Commissie het MER niet toetst.

In november 2010 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu het wegaanpassingsbesluit A9 Alkmaar–Uitgeest vastgesteld. Het wegaanpassingsbesluit ligt vanaf 16 november 2010 ter inzage.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
Hans J.A. van Leeuwen, BSc
ing. Ben Peters

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018