1934. Ruimte voor MAASdriel - de Zandmeren

Als onderdeel van de integrale ontwikkelingsvisie "Ruimte voor Maasdriel" heeft ondernemer Niba NV het voornemen om het recreatiegebied De Zandmeren, nabij Kerkdriel, te herontwikkelen. Onderdelen van de herontwikkeling zijn een ontgronding ten behoeve van vergroting van de doorstroming en verlaging van de waterstand en de (mogelijke) berging van niet vermarktbare specie. Voor deze activiteiten geldt de m.e.r.-plicht. Andere onderdelen zijn onder andere woningbouw, uitbreiden van jachthavencapaciteit en natuurontwikkeling. De gemeente Maasdriel is het bevoegde gezag voor de m.e.r.-procedure en de wijziging van het bestemmingsplan.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-05-2007 Adviesaanvraag
31-05-2007 Datum kennisgeving
31-05-2007 Ter inzage legging van de informatie
07-09-2007 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
29-07-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
20-08-2009 Kennisgeving MER
20-08-2009 Ter inzage legging MER
27-10-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies

De Commissie m.e.r. vraagt in het richlijnenadvies vooral aandacht voor:

  • onderbouwing van het voornemen, de doelstellingen en de samenhang tussen de verschillende onderdelen van het plan
  • een beschrijving van de benodigde ontgrondingen, de kwaliteit en kwantiteit van het vrijkomende materiaal en de wijze waarop dit materiaal wordt geborgen;
  • de gevolgen van het voornemen op de waterstand, de doorstroming en de sedimentatie-/erosieprocessen in de Maas onder gemiddelde en maatgevende omstandigheden.

Toetsingsadvies

De Commissie vindt dat het MER voldoende informatie biedt voor de besluitvorming. De samenvatting van het MER is niet zelfstandig leesbaar. Uit het MER wordt verder niet duidelijk in hoeverre aan de verschillende doelstellingen wordt voldaan. Daarom adviseert de Commissie om bij besluitvorming alsnog een heldere samenvatting van het MER te presenteren.

Het MER is gebruikt als ontwerpinstrument om een goede afstemming tussen de verschillende planonderdelen te krijgen. De milieueffecten van de planonderdelen zijn in het MER en diverse aspectstudies beschreven. Het MER toont verder aan dat verplaatsing van de zandoverslagbedrijven - nodig om woningbouw mogelijk te maken - in principe haalbaar is. Bij de verdere uitwerking van de planonderdelen zal voor een aantal (milieu)aspecten nader onderzoek nodig zijn. De Commissie doet in het toetsingsadvies aanbevelingen voor dit nadere onderzoek.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Jacques Leemans
ir. Anne Wijbenga
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
NIBA B.V.
Gemeente Maasdriel

Bevoegd gezag
Gemeente Maasdriel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 22 dec 2009