1948. Oprichting varkenshouderij "Family Farmers BV" aan de Goossensweg te Hellendoorn

Family Farmers B.V. is een organisatie die streeft naar ketensamenwerking. Zij maakt afspraken met individuele zeugenhouders over fokkerij, voer en management om te komen tot een uniforme, gestandaardiseerde biggenstroom. Zij wil alle geproduceerde biggen binnen de ‘Family-Farmers-keten’ in eigen beheer houden totdat de varkens slachtrijp zijn. Daartoe wil Family Farmers B.V. op meerdere locaties grootschalige varkenshouderijen oprichten. Eén van deze locaties is gelegen aan de Goossenweg te Hellendoorn.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-06-2007 Datum kennisgeving
27-06-2007 Ter inzage legging van de informatie
15-08-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Startnotitie

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

• de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
• de bijdrage aan de lokale geurhinder;
• de fijn stofemissie.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Family Farmers BV

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018