195. Vakantiebungalowpark 'De Lutte' te Losser

Het betreft een vakantiebungalowpark ten oosten van het dorp De Lutte in de gemeente Losser. Het plangebied maakt deel uit van een zogeheten grote landschappelijke eenheid. Het park zal maximaal 550 bungalows, een overdekt subtropisch zwembad met bijbehorende voorzieningen, diverse centrumvoorzieningen, een receptie, een parkeerterrein en een vijver omvatten.  

Procedure en adviezen

Ontheffing
01-09-1988 Adviesaanvraag
07-09-1988 Datum kennisgeving
07-09-1988 Ter inzage legging van de informatie
04-10-1988 Advies uitgebracht
Advies verzoek om ontheffing m.e.r. plicht

Opmerkingen bij de advisering

In het advies telde de Commissie, dat de informatie over de beplanting, de effecten op het bodemreliëf en de grondwaterhuishouding en het uitstralingseffect van de recreanten naar de omgeving “voor een verantwoorde beoordeling te globaal” was. De Commissie achtte de gepresenteerde informatie “van onvoldoende inhoud om in positieve zin te adviseren op het verzoek”. Dit betekende echter niet, dat op voorhand tot de plicht tot uitvoering van m.e.r. besloten zou moeten worden. Voor een gefundeerde beoordeling zou eerst meer informatie en duidelijkheid beschikbaar moeten komen, aldus de Commissie.

De beide Ministers besloten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit te verwachten zouden zijn.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Rob Lambeck
ir. Kuindert van der Spek
dr. Nico de Vries

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Simons

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Losser

Bevoegd gezag
Losser

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 04 mrt 2008