1951. Floriade 2012

In 2012 wordt de Floriade in Venlo gehouden. Na afloop van de tuinbouwtentoonstelling zal het park worden ingericht tot groen bedrijventerrein ‘Greenpark Venlo’. Voor de tijdelijke bestemming als Floriade wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-06-2007 Adviesaanvraag
15-08-2007 Datum kennisgeving
15-08-2007 Ter inzage legging van de informatie
19-10-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-05-2008 Kennisgeving MER
06-05-2008 Ter inzage legging MER
24-06-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie voor de m.e.r. beschouwt als hoofdpunten voor deze m.e.r.:

  • De ontsluiting van het plangebied en verkeers(gerelateerde) effecten;
  • De bijdrage van het initiatief aan de natuur- en landschappelijke waarde van het gebied;
  • De uitwerking van het meest milieuvriendelijk alternatief (mma) met ondermeer extra aandacht voor hoogwaardig openbaar vervoer (OV) en een maximale invulling van het cradle-to-cradle principe.

Het MER heeft ter inzage gelegen van 6 mei t/m 19 juni 2008. De Commissie heeft een toetsingsadvies uitgebracht op 24 juni. In het advies constateert de Commissie dat in het MER de essentiële informatie voor besluitvorming aanwezig is. De Commissie beschouwt als belangrijkste conclusie uit het MER de constatering dat er kans is op knelpunten in de verkeersafwikkeling, indien nieuwe infrastructuur rond het plangebied niet tijdig gereed is.  

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Paul van den Bosch
ir. Hans Huizer
ing. Johan Janse
ir. Wim Keijsers
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gennep
Gemeente Meerlo-Wanssum
Gemeente Venray
Gemeente Venlo
Nederlandse Tuinbouwraad
Gemeente Peel en Maas

Bevoegd gezag
Gemeente Venlo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018