1953. Uitbreiding Windturbine Testpark Wieringermeer

ECN Windenergy Facilities BV heeft het voornemen om de bestaande testfaciliteit voor windturbines in de gemeente Wieringermeer uit te breiden met 12 tot 14 grote windturbines. Zes locaties zullen worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling van prototypes met een vermogen tot 10 MW, het gaat hier om windturbines die voornamelijk bedoeld zijn voor plaatsing op zee. De overige locaties zijn bedoeld voor onderzoek naar onderlinge effecten tussen windturbines (park specifiek onderzoek) aan reeds op de markt beschikbare windturbines. Het gezamenlijk vermogen bedraagt 60 á 70 MW.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-06-2007 Datum kennisgeving
08-06-2007 Ter inzage legging van de informatie
22-06-2007 Adviesaanvraag
14-09-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft in het richtlijnen advies speciaal aandacht gevraagd voor:
* de effecten van de verschillende opstellingen op het landschap. Maak de visueel ruimtelijke effecten met behulp van beeldsimulaties inzichtelijk;
* gevolgen voor de geluidsbelasting op woningen door de uitbreiding van het windturbine testpark Wieringermeer;
* de gevolgen op de Natura-2000 gebieden IJsselmeer en Waddenzee, met bijzondere aandacht voor de hinder en kans op aanvaringsslachtoffers voor broedende, pleisterende en overtrekkende trekvogels.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Albert Beintema
ir. Peter van der Boom, MA
dr. Ron Janssen
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Florentine van der Wind

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ECN Wind Energy Facilities B.V.

Bevoegd gezag
Wieringermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 15megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018