1957. Waterbergingsgebieden in Zuid-Drenthe in het Provinciaal Omgevingsplan

De provincie Drenthe heeft het voornemen om, in samenwerking met de waterschappen Reest & Wieden en Velt & Vecht, waterbergingsgebieden aan te wijzen in Zuid-Drenthe. Daarmee wordt wateroverlast in tijden van extreme neerslag voorkomen. De gebieden worden vastgelegd in een deelstructuurvisie, als uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POP). Daarvoor wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-07-2007 Adviesaanvraag
04-07-2007 Datum kennisgeving
04-07-2007 Ter inzage legging van de informatie
04-10-2007 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
toetsing
09-02-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
11-02-2009 Kennisgeving MER
11-02-2009 Ter inzage legging MER
28-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau

De Commissie heeft geadviseerd in het plan-MER inzicht te geven in het voortraject, waarin bepaalde strategische keuzes al gemaakt zijn. Verder vindt de Commissie dat het plan-MER duidelijk moet maken welke rol de waterbergingsgebieden gaan spelen bij de bestrijding van wateroverlast en tot welke milieueffecten en kansen dit leidt.

Toetsing van het MER

Bij de toetsing van het MER constateert de Commissie dat de reikwijdte van de deelstructuurvisie beperkt is tot de afweging tussen locaties voor waterberging. Voor deze afweging biedt het MER voldoende informatie. De werkelijke milieueffecten en kansen worden echter pas duidelijk bij de verdere uitwerking door de waterschappen en gemeentes.

De Commissie heeft in het toetsingsadvies enkele aanbevelingen gedaan voor de besluitvorming en de nadere uitwerking. De Commissie adviseert vooral te investeren in de kansen die de aanwijzing van waterbergingsgebieden biedt voor andere functies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Ton van der Maarel
ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018