1958. Uitbreiding varkenshouderij Peeldijk, gemeente Gemert-Bakel

Varkensbedrijf Peeldijk B.V. is voornemens een varkensbedrijf aan de Peeldijk 14 te Milheeze uit te breiden. Om dit mogelijk te maken dient er een vergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd worden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel dient hierover een besluit te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-07-2007 Datum kennisgeving
06-07-2007 Ter inzage legging van de informatie
30-08-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-01-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
19-01-2009 Kennisgeving MER
19-01-2009 Ter inzage legging MER
Aanvulling
20-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-06-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

De Commissie miste in het MER informatie die essentieel is voor de besluitvorming. Naar de mening van de Commissie behoefde het MER een aanvulling ten aanzien van de volgende essentiële tekortkomingen: 

  • de uitwerking van de referentiesituatie; 
  • de uitwerking van verzuring en vermesting;
  •  de werking van de stalsystemen.

Verder constateerde de Commissie nog een aandachtspunt in het MER. Dit is geen essentiële tekortkoming, maar een aandachtspunt dat betrokken kan worden bij de verdere besluitvorming.

De initiatiefnemer heeft het MER op 16 april 2009 aangevuld. De aanvulling heeft de Commissie bij haar beoordeling betrokken.

De Commissie is van oordeel dat het MER en de aanvulling daarop niet alle essentiële informatie bevat. Het milieubelang kan hierdoor onvoldoende worden meegewogen bij de besluitvorming. Het MER en de aanvulling missen nog essentiële informatie ten aanzien van de werking van de ventilatiesystemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Lonneke Bekkers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Peeldijk varkensbedrijf BV te Milheeze

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018