1964. AMESCO Generic Environmental Impact Study on CO2 Storage

Het AMESCO-rapport is niet opgesteld voor een concreet plan of project voor CO2-opslag. Het is bedoelt als generiek MER dat als basis kan dienen voor toekomstige milieueffectrapportages.

Procedure en adviezen

Toetsing
16-07-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-09-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Hoewel het niet tot de wettelijke taak van de Commissie behoort om een toetsingsadvies uit te brengen over een dergelijk rapport, is zij toch op dit verzoek ingegaan.

De Commissie zal met de informatie uit het AMESCO-rapport geconfronteerd worden als er milieueffectrapportages starten over concrete projecten voor de opslag van CO2. Het zou dubbel werk zijn wanneer een werkgroep van de Commissie iedere keer opnieuw de informatie uit het AMESCO-rapport zou moeten controleren. Verder ligt het beoordelen van een instrument dat ontwikkeld is om te zorgen dat milieu-informatie op een volwaardige manier kan meewegen in de besluitvorming, in het verlengde van de wettelijke taken van de Commissie.

In het advies van de Commissie is ingegaan op de inhoud en volledigheid van het AMESCO-rapport en zijn aanbevelingen gedaan voor toekomstige milieueffectrapportages.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Evert van de Graaff
prof. mr. Jans
dr. Dirk Nieuwland
dr. Paul Uijt de Haag
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Provincie Drenthe
Provincie Fryslân

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 10 jul 2018