1965. Uitbreiding Pluimveehouderij Mts. van der Cruijsen te Sambeek

Mts. Van der Cruijsen wil haar vestiging aan de Radioweg 11 te Sambeek uitbreiden van 38.400 naar 76.800 legkippen. De bestaande stallen zullen hiervoor worden heringericht; er worden geen nieuwe stallen gebouwd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-07-2007 Adviesaanvraag
01-08-2007 Datum kennisgeving
01-08-2007 Ter inzage legging van de informatie
05-10-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-09-2010 Kennisgeving MER
15-09-2010 Ter inzage legging MER
16-09-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing aanvulling op het MER
15-12-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-01-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase
In haar richtlijnenadvies vraagt de Commissie nader in te gaan op:

  • de ammoniakemissie van het initiatief en de gevolgen van de ammoniakdepositie op kwetsbare natuur;
  • de bijdrage van het initiatief aan toekomstige geurhinder;
  • de fijn stof emissie van het initiatief en het effect daarvan op de fijn stof-concentratie in de omgeving van het het initiatief.

Toetsingsfase

Bij toetsing van het MER constateerde de Commissie dat er informatie ontbrak over de ammoniakemissie van paarden en pony's en over de effecten op Natura 2000 gebieden. Door de initiatiefnemer is hierop in een aanvulling op het MER de ontbrekende informatie aangeleverd. Hieruit blijkt dat er geen andere diersoorten dan legkippen op het bedrijf worden gehouden. Ook is de ontbrekende informatie over kwetsbare natuurgebieden gecompleteerd.

De commissie is van mening dat in het MER en de aanvulling daarop tezamen de esssentiele informatie aanwezig is. Het MER is prettig leesbaar en duidelijk , voorzien van een goede, zelfstandig leesbare samenvatting. Uit het MER en de aanvulling daarop blijkt dat de uitbreiding een hogere geuremissie geeft maar dat deze binnen de geldende normen blijft. Tevens is er een geringe toename van ammoniakdepositie op het natuurgebied "Oeffelter Meent".

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Hay Hendriks

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Van der Cruijsen

Bevoegd gezag
Gemeente Boxmeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 26 mei 2021