1970. Betuws Bedrijvenpark BV

Betuws Bedrijvenpark BV heeft het voornemen om ten noorden van Oosterhout (Gelderland) een bedrijventerrein met woningen van in totaal 120 hectare te ontwikkelen. Onderdeel van het voornemen is het ontwikkelen van vier windturbines met een beoogd vermogen van in totaal 8 megawatt. Om dit project te realiseren moet de gemeenteraad van Overbetuwe het bestemmingsplan ‘De Nieuwe Rietgraaf e.o.’ vaststellen. De gemeenteraad van gemeente Overbetuwe heeft een m.e.r.-procedure doorlopen ten behoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-08-2007 Adviesaanvraag
15-08-2007 Datum kennisgeving
15-08-2007 Ter inzage legging van de informatie
18-10-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-06-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-09-2009 Kennisgeving MER
17-09-2009 Ter inzage legging MER
11-12-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie  is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in het MER aanwezig is. Ten aanzien van het bedrijvenpark adviseert de Commissie om het ‘landlord’-principe, de groene buffer en ambities ten aanzien van energieverbruik en duurzame energie uit te werken. Hiertoe is al een aanzet gedaan in het ontwerpbestemmingsplan ‘De Nieuwe Rietgraaf e.o.’ en het bijbehorende ontwerpexploitatieplan.

De vier windturbines op het Betuws Bedrijvenpark zijn niet in de startnotitie opgenomen en er zijn daarom ook geen richtlijnen voor vastgesteld. Tijdens het opstellen van het MER ‘Betuws bedrijvenpark’ is besloten de windturbines planologisch mogelijk te maken. Ten aanzien van de windturbines adviseert de Commissie bij de verdere uitwerking van het plan aan te geven hoe omgegaan wordt met eventuele optimalisatiemogelijkheden voor het energetisch rendement.

Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Bart Korf
ir. Paul Langeweg
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Ivo de Groot

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Betuws Bedrijvenpark B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Overbetuwe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018