1975. Landgoed Hof van Twente

Herikerberg Vastgoed B.V. heeft het voornemen om het ‘Landgoed Hof van Twente’ te ontwikkelen, een recreatiecomplex met daarin een 18- en een 9-holes golfbaan en 350 recreatiewoningen. Om dit mogelijk te maken bereidt de provincie Overijssel een streekplanherziening voor. Voor deze streekplan-herziening wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-08-2007 Adviesaanvraag
01-09-2007 Datum kennisgeving
01-09-2007 Ter inzage legging van de informatie
13-11-2007 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op de onderbouwing van de vraag naar recreatiewoningen, natuurcompensatie en effecten op grondwater.

Provinciale Staten heeft besloten dat het project niet past in het provinciale beleid. Daarmee is de m.e.r.-procedure gestaakt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Wim van Hooff
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Theo Witjes

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Maarten Hensbroek

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hof van Twente

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018