1977. Biovergistingsinstallatie Achterhoek

De Biogasvereniging Achterhoek heeft het voornemen om een collectieve bio-vergistingsinstallatie te realiseren. In deze installatie zal electriciteit worden opgewekt uit mest en co-vergistingsmateriaal. Daarbij worden tevens een aantal producten (zoals mestkorrels) vervaardigd die in de landbouw kunnen worden ingezet. Om hiervoor een locatie beschikbaar te kunnen stellen moet de gemeente Aalten het bestemmingsplan wijzigen. Voor deze wijziging moet een plan-milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) worden doorlopen.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
29-08-2007 Adviesaanvraag
07-09-2007 Datum kennisgeving
07-09-2007 Ter inzage legging van de informatie
19-10-2007 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
plan-m.e.r.
11-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-10-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase:
De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op een goede selectie van realistische locaties. Hierdoor kunnen in een vroeg stadium knelpunten worden geïdentificeerd en kan de uitwerking van het MER worden gericht op de onderscheidende zaken. Dit kan de vergelijking van mogelijke locaties vereenvoudigen.

Toetsingsfase:
Aanvankelijk constateerde de Commissie bij toetsing van het plan-MER enkele essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op de beschrijving van het voornemen, de uitwerking van het milieuaspect ammoniak en de uitwerking van het milieuaspect geurhinder. De initiatiefnemer heeft op 1 september 2008 een aanvulling op het MER ingediend, waarin bovenstaande tekortkomingen en omissies zijn behandeld. Op 19 september zijn de aanvullingen met initiatiefnemer en bevoegd gezag doorgenomen. De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling alle
essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een voldoende rol te kunnen laten spelen in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Ronald Warmenhoven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Biogasvereniging Achterhoek

Bevoegd gezag
Gemeente Aalten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018