1985. Oprichting vleeskuikenhouderij Hoenselaar te Elsendorp

De heer M.L.M. Hoenselaar is voornemens zijn vleeskuiken- en varkensbedrijf te Sint Anthonis in het kader van de regeling Verplaatsing Intensieve Veehouderijbedrijven (VIV) te beëindigen en een nieuw vleeskuikenbedrijf op te richten aan het Paradijs 40 te Elsendorp gemeente Gemert-Bakel. In deze situatie zullen nieuwe stallen worden gerealiseerd voor 200.000 vleeskuikens. Voor de benodigde milieuvergunning dient het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel een besluit te nemen. Voorafgaand hieraan wordt een milieueffectrapport opgesteld door de heer Hoenselaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-09-2007 Adviesaanvraag
21-09-2007 Datum kennisgeving
21-09-2007 Ter inzage legging van de informatie
04-12-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-09-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-09-2008 Kennisgeving MER
08-09-2008 Ter inzage legging MER
17-12-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer

De Commissie is van oordeel dat in het MER alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volledige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

Uit het MER blijkt dat het bedrijf invloed heeft op de ammoniakdepositie in een Natura 2000-gebied, waar de kritische depositiewaarde al is overschreden. Daarmee zijn significante gevolgen en de aantasting van de natuurlijke kenmerken niet uit te sluiten.

Tevens blijkt uit de informatie dat geen van de onderzochte alternatieven kan voldoen aan de normstelling voor fijn stof.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Hay Hendriks
ir. Johan Zonderland

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
M.L.M. Hoenselaar

Bevoegd gezag
Gemeente Gemert-Bakel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018