1993. Varkenshouderij Mts. Kampman in Daarlerveen, gemeente Hellendoorn

Maatschap Kampman is voornemens haar huidige bedrijf aan de Nonkeswijk 6a te Daarlerveen, gemeente Hellendoorn, circa 250 meter te verplaatsen naar de Nonkeswijk ongenummerd en uit te breiden. Het huidige bedrijf omvat circa 2.100 vleesvarkens en een akkerbouwtak van 25 hectare; vergund zijn 2.380 vleesvarkens en 350 zeugen. Op de nieuwe locatie zullen nieuwe stallen voor 8.448 vleesvarkens worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken moet de gemeente Hellendoorn een besluit nemen over de benodigde vergunning in het kader van de Wet milieubeheer. Voorafgaand aan dit besluit wordt een milieueffectrapport  opgesteld door Maatschap Kampman.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-10-2007 Adviesaanvraag
10-10-2007 Datum kennisgeving
10-10-2007 Ter inzage legging van de informatie
05-12-2007 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer wordt een milieueffectrapport opgesteld.

De Commissie adviseert in het MER voor dit voornemen de nadruk te leggen op:

  • de gevolgen van de ammoniakemissie op de hiervoor gevoelige natuur;
  • de bijdrage aan de lokale geurhinder;
  • de fijn stof emissies.       

Dit om aan te tonen dat voldaan kan worden aan de randvoorwaarden uit de Natuurbeschermingswet, Wet geurhinder en veehouderij en de Wet milieubeheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Marc Pijnenburg
Chris Spapens

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Mark Hille

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Kampman

Bevoegd gezag
Gemeente Hellendoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018