1996. Aanpassing waterbergingsgebied Binnen Aa

De provincie Groningen heeft het voornemen een locatie langs de benedenloop van de Westerwoldse Aa aan te wijzen voor waterberging, als onderdeel van het waterbergingsgebied Binnen-Aa.

Procedure en adviezen

reikwijdte en detailniveau
10-10-2007 Adviesaanvraag
26-10-2007 Datum kennisgeving
26-10-2007 Ter inzage legging van de informatie
28-01-2008 Advies uitgebracht
Advies over de reikwijdte en het detailniveau
toetsing
18-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-02-2008 Kennisgeving MER
21-02-2008 Ter inzage legging MER
07-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
PlanMER
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het aan te wijzen waterbergingsgebied komt in de plaats van een deel van het in 2005 aangewezen waterbergingsgebied Binnen Aa. Voor de uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) voor waterbergingsgebieden in 2005 is de procedure voor plan-m.e.r. doorlopen. Voor de aanpassing van het waterbergingsgebied Binnen Aa wordt een nieuwe "POP-uitwerking" opgesteld, die aanleiding is voor een nieuwe plan-m.e.r.-procedure.

in het advies voor reikwijdte en detailniveau vraagt de Commissie aandacht voor natuur (stapsteen in de ecologische verbindingszone) en cultuurhistorische elementen.

In het toetsingsadvies constateert de Commissie dat de essentiƫle informatie voor de besluitvorming aanwezig is in het MER en de aanvullende informatie die van de provincie is ontvangen. In het vervolgtraject, waarin de inrichting van de (nood)bergingsgebieden wordt bepaald, zullen nog wel keuzes gemaakt moeten worden die bepalend zijn voor de werkelijke milieueffecten van het voornemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018