1999. Streekplan Overijssel 2000+, uitwerkingsplan recreatiepark Scheerwolde

Bij Scheerwolde, in de gemeente Steenwijkerland, is een initiatief om een nieuw woon- en recreatiegebied te ontwikkelen. Het gaat om een combinatie van een recreatiepark van 260 vakantiewoningen met centrale voorzieningen, sportvelden en een natuurtransferium, een waterplas met passantenhaven en een dorpsuitbreiding van circa 50 woningen.

Procedure en adviezen

plan-m.e.r.
23-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-11-2007 Kennisgeving MER
14-11-2007 Ter inzage legging MER
16-01-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Een recreatieve ontwikkeling van deze schaal was in het streekplan 2000+ van Overijssel niet voorzien. Voordat goedkeuring van het bestemmingsplan mogelijk is, moet door Gedeputeerde Staten van Overijssel een streekplanuitwerking worden vastgesteld. Voor deze streekplanuitwerking is een plan-MER opgesteld.

Het MER zelf is kort en bondig, geeft op hoofdlijnen informatie maar geeft niet duidelijk aan dat achtergrondrapporten onderdeel uitmaken van het MER. In de achtergrondrapporten is de onderbouwing van de conclusies uit het MER te vinden. Het MER is daarmee geen zelfstandig leesbaar rapport maar kan alleen in samenhang met de achtergrondrapporten gelezen worden.

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie in het MER en de achtergrondrapporten aanwezig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 08 mei 2008