200. Mestverwerking Vefinex b.v. te Weert

De voorgenomen activiteit betreft het uitbreiden en gebruiken van een installatie voor het drogen van stapelbare dierlijke mest (pluimveemest) met een geplande productiecapaciteit van ca. 30.000 ton ruw product per jaar. De fabriek is gevestigd op industrieterrein Boshoverheide te Weert. Dit industrieterrein is bestemd voor de vestiging van zware en milieubelastende industrie (A-inrichtingen).     

Procedure en adviezen

Ontheffing
30-09-1988 Adviesaanvraag
05-10-1988 Datum kennisgeving
05-10-1988 Ter inzage legging van de informatie
31-10-1988 Advies uitgebracht
Advies verzoek om ontheffing m.e.r. plicht
Beoordeling a
14-11-1988 Adviesaanvraag
07-12-1988 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Naar de mening van de Commissie stond “de betrekkelijke omvang van de milieugevolgen in dit geval een inwilliging van het verzoek op grond van ar ti kel 41e, eerste lid van de Wabm om ontheffing van de m.e.r.-plicht niet op ernstige wijze in de weg”. 

Na dien vestigde het directoraat-generaal Milieubeheer de aan dacht van de Commissie op de op zichzelf niet on aan zien lijke totale NOx-emissie door Vefinex van cir ca 11,6 ton per jaar. De Commissie heeft zich hierop na der be ra den. Per brief heeft zij daarop de Ministers van VROM en L&V laten weten, dat zij haar eerdere conclusie handhaafde. Zij kwam tot d slotsom, dat de mestverwerkings in stallatie een nuttige bijdrage zou le ve ren aan de ver min dering van het totale verzuringsprobleem. Uit de be re kening van de verspreiding van stikstofoxiden bleek dat, gezien de achtergrondconcentratie, het bedrijf slechts een geringe bijdrage zou leveren aan jdfjsadjfjlafjkdlsf;aj NOx-be las ting van het plaatselijke milieu.

Op 30 oktober 1990 is de fabriek in gebruik gesteld. bla lba

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Coumans
ing. Huisman
dr. ir. Koster
dr. Heiko Nieboer

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Vefinex

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018