2008. N340 Zwolle-Ommen

Doel van het project is de aanleg van een nieuw tracé voor de N340 tussen Zwolle en Ommen of de opwaardering van het huidige tracé tot een stroomweg.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-10-2007 Adviesaanvraag
30-10-2007 Datum kennisgeving
30-10-2007 Ter inzage legging van de informatie
14-02-2008 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-01-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-02-2009 Kennisgeving MER
04-02-2009 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
31-03-2009 Kennisgeving MER
31-03-2009 Ter inzage legging MER
23-04-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsing besluit-MER voor het Ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP)
24-01-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-01-2011 Datum kennisgeving
27-01-2011 Ter inzage legging van de informatie
06-04-2011 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies 2011

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De Commissie vraagt in het MER aandacht voor:
 • een actuele beschrijving van de probleemanalyse en doelstelling, met aandacht voorde huidige knelpunten op de N340
 • de gebiedsontwikkeling met aandacht voor kansen voor natuur, landschap, water, woningbouw, landbouw en recreatie
 • de alternatieven en varianten:
  • 0-plusalternatief
  • netwerkalternatief
  • variant 1x2 of 2x1 (met fysieke middenbermscheiding van de rijstroken)
  • variant: 80 km/uur weg; de milieueffecten
 • luchtkwaliteit, geluidsbelasting, natuur en landschappelijke waarden. 

Toetsing
De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling de essentiële informatie voor besluitvorming aanwezig is.

Het toetsingsadvies gaat in op:

 • De kansen voor gebiedsontwikkeling, de Commissie concludeert dat de gebiedsontwikkelingskansen en bedreigingen zijn beschreven, maar dat de dilemma's niet goed in beeld worden gebracht.
 • De effecten op de leefomgeving; in de aanvulling zijn voor geluid het aantal gehinderden en ernstig gehinderden beschreven, hierdoor zijn de verschillen tussen de alternatieven duidelijk inzichtelijk gemaakt.
 • De verkeersaspecten veiligheid en doorstroming, deze aspecten zijn in de aanvulling verder uitgewerkt en toegelicht.
 • De vergelijking van de alternatieven, in de aanvulling zijn de alternatieven met elkaar vergeleken op doelen en effecten.

De Commissie adviseert in het besluitMER, dat wordt opgesteld voor de besluitvorming over de bestemmingsplannen, aandacht te besteden aan:

 • verkeersveiligheid
 • geluid en maatregelen
 • inpassing van de weg.

Toetsingsadvies over het besluit-MER voor het Provinciaal InpassingsPlan (PIP)

De Commissie heeft het MER getoest en concludeert dat de essentiële informatie voor besluitvorming aanwezig is.

Voor de besluitvorming over het PIP doet de Commissie nog een aantal aanbevelingen in haar advies.

Deze gaan over de volgende onderwerpen:

 • ruimtebeslag van knooppunten: de knooppunten zijn ontworpen volgens de principes van duurzaam veilig, dit neemt veel ruimte in beslag. Ga na of er mogelijkheden zijn om het ruimtebeslag van de knooppunten aan de oostkant van het tracé te beperken
 • verkeersveiligheid tijdens de aanleg: geef aan hoe de veiligheid voor fietsers en voetgangers wordt gegarandeerd
 • fietsverkeer en openbaar vervoer: geef in het wegontwerp bij het PIP expliciet aan waar de busroute en de bushaltes zijn gepland. Geef aan of en hoe de fietssnelweg wordt aangelegd.
 • mitigerende maatregelen: geef aan welke maatregelen uit het MER worden overgenomen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Henk Otte
dr. Nico de Vries
ir. Eric Zinger

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018