2011. Logistiek Park Moerdijk

De provincie Noord Brabant wil vooruitlopend op de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening een interimstructuurvisie vaststellen. Onderdeel van deze visie is de locatiekeuze voor twee ontwikkelingsprojecten: een bovenregionaal Logistiek Park en het Agro- en Foodcluster West-Brabant (Project 2012). Voor beide projecten is een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing PlanMER
19-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-11-2007 Kennisgeving MER
08-11-2007 Ter inzage legging MER
19-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies Plan-MER

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
In project 1930 heeft de Commissie een advies gegeven voor de inhoud van het plan-MER voor het logistiek park en in project 1780 voor het Agro- en Foodcluster.

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat in het milieueffectrapport over het logistiek park de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming over de interim-structuurvisie.
In het rapport wordt de behoefte voor een bovenregionaal logistiek park voldoende aangetoond en blijkt dat alle onderzochte locaties in grote lijnen geschikt zijn voor. De Commissie heeft geadviseerd voor de verdere besluitvorming:

  • Aan te geven welke maatregelen mogelijk zijn om de risico's op significante leegstand te minimaliseren.
  • Aan te geven welke mitigerende maatregelen getroffen kunnen worden ten aanzien van de effecten van lichthinder op Natura-2000 gebieden.
  • Stand van zaken juni 2008: Op 27 juni 2008 hebben provinciale staten van Noord-Brabant ingestemd met de Interimstructuurvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ir. Wim Keijsers
ir. Jan Termorshuizen
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018